Privātuma politika - Četras Zoles

BEZMAKSAS PIEGĀDE PIRKUMIEM NO 20EUR ar OMNIVA

Tavs pirkumu grozs

Privātuma politika

Cetras Zoles iepirkšanās noteikumi / Distances līgums

Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi pirms veiciet savu pasūtījumu. Veiciet pasūtījumu tikai tajā gadījumā, ja Jūs pilnībā saprotat, kā arī piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti turpmāk. Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu „Best Brands” SIA, Reģ. Nr. 40103834695 un PVN Reģ. Nr. LV40103834695, Juridiskā adrese: Melnsila iela 23-2 LV-1046, Faktiskā adrese: Rīga, Jūrkalnes iela 1 k-1, LV-1046, (turpmāk tekstā Cetras Zoles) un Pircēju, kas veic pirkumu www.cetraszoles.lv mājaslapā. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Cetras Zoles interneta veikalā.

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie e-veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk- Pircējs) un Pārdevēja (turpmāk – Pārdevējs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī citus ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā saistītos noteikumus.
  2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kas ir reģistrējusies interneta vietnē kā pircējs.
   Internetveikalā var iepirkties:
   1. Rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;
   2. Nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;
   3. Juridiska persona.
  3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkties interneta vietnē.
  4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts internetveikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.
  5. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.
 2. Personas datu aizsardzība
  1. Pirms iepirkšanās internetveikalā Cetras Zoles, Pircējam ir pienākums reģistrēties veikala mājaslapā. Reģistrējoties, Pircējam jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts un parole.
  2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti ziņojumi, kas ir saistīti ar preces pasūtīšanu, apmaksas un piegādes veikšanu.
  3. Pircējam ir savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona Nr.), kas ir nepieciešami veicot pasūtījumu, piegādi un apmaksu.
  4. Reģistrējoties, Pircējs Pārdevējam dod tiesības ievākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot šos noteikumus attiecībā uz jebkādiem mērķiem un visiem personas datiem, kas pircēja rīcībā tieši vai netieši tiek sniegti, reģistrējoties un apmeklējot interneta veikalu.
  5. Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī balstoties uz citiem Latvijas Republikas likumiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.
  6. Pircēja iesniegtos datus lietos tikai un vienīgi Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem sadarbojas Pārdevējs, veicot internetveikala vadīšanu, preču piegādi un (vai) citas darbības, kas saistītas ar Pircēja pasūtījumu pieņemšanu vai izpildi. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekšminētās iesaistītās puses vai Latvijas Republikas tiesību aktos minētajos gadījumos, kas paredz šādu rīcību.
  7. “Saskaņā ar Eiropas Savienības Datu aizsardzības regulu (GDPR) Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs dzēstu Pircēja personīgo informāciju no sistēmām. Ja Pircējs vēlas izmantot savas tiesības uz dzēšanu, tad viņam ir jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot e-pastu vai zvanot.
 3. Pirkšanas – pārdošanas līgums
  1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs internetveikalā noformē un veic pasūtījumu.
  2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
  3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti Cetras Zoles datu bāzē.
 4. Pircēja tiesības
  1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces internetveikalā Cetras Zoles, ievērojot šos noteikumus.
  2. Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
  3. 4.2 punktā atrunātās tiesības tiek ievērotas, pamatojoties uz Civillikuma kodeksa 6.22810 panta 1.daļu.
  4. 4.2 punktā atrunātās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai nav izmainīts tās vizuālais izskats, kā arī tā nav tikusi lietota.
  5. Noformēta un apstiprināta pasūtījuma groza korekcija vai anulēšana nav iespējama.
 5. Pārdevēja tiesības
  1. Ja pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt interneta veikala darbībai, datu drošībai vai neievēro citus noteikumus, kuri minēti 6. punktā, tad Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuvi tiešsaistes veikaliem Cetras Zoles.
 6. Pircēja pienākumi
  1. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtījumu un to saņemt šajos Noteikumos noteiktajā kartībā.
  2. Ja Pircējs preču saņemšanas brīdī bez svarīga iemesla atsakās saņemt preci, pēc Pārdevēja pieprasījuma, Pircējam ir pienākums segt preces piegādes izdevumus.
  3. Pircējs apņemas saglabāt un nenodot trešajām personām interneta veikala Cetras Zoles reģistrācijas datus. Pārdevējs nenes atbildību par trešo personu darbībām, izmantojot Pircēja reģistrācijas datus līdz tam brīdim, kamēr Pārdevējs nav saņēmis ziņojumu vai informāciju par pieslēgšanās datu maiņu vai Pircēja lietotājvārda aizstāšanu. Pretējā gadījumā Cetras Zoles ir tiesības uzskatīt, ka darbības interneta vietnē veic Pircējs.
  4. Internetveikala Cetras Zoles Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir saprotami atrunāti un nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.
 7. Pārdevēja saistības
  1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kuru darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā Cetras Zoles pasludinātie nosacījumi.
  2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.
  3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.
  4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā Cetras Zoles iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.
  5. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības un ja pastāv Noteikumu 4.4. punktā paredzētie apstākļi, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) dienu laikā no tās dienas, kad atgrieztās preces tika piegādātas Pircējam.
  6. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs neuzrāda apliecinājumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājies pirmais.
  7. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam informāciju, kas atrunāta Latvijas Republikas Civilā kodeksa 6.2287. pantā.
 8. Preču cena
  1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā Cetras Zoles tiek norādītas valūtā, kura tiek izmantota valstī. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ir iekļauts cenā, apstiprinot pasūtījumu, pie kopējās preču summas tiek pierēķināta piegādes samaksa.
  2. Interneta veikalā ir norādītas mazumtirdzniecības (samazinātās) cenas, ko sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Samazinātās preču cenas ir ražotāja rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas, kuras tiek izmantotas pārdodot preces tiešajos tirdzniecības punktos, pārdošanas salonos un veikalos.
 9. Preču pasūtīšana un norēķināšanās par precēm
  1. Pircējs, apmeklējot elektronisko veikalu, izvēlas preces, kuras viņam patīk un saskaņā ar to tiek noformēts pirkumu grozs. Kad pirkumu grozs ir noformēts, Pircējs ievada datus, kas nepieciešami izvēlēto preču iegādei un piegādei: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālrunis un papildus informācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces.
   1. Pēc informācijas ievadīšanas klients izvēlas vienu no sekojošiem apmaksas veidiem:
    • tiešais bankas pārskaitījums;
    • maksājums, izmantojot kāda no maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu
    • bankas maksājumu karte
  2. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā brīža, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta pirkuma naudas summa.
  3. Preču cenas elektroniskajā veikalā un pēdējā pasūtījuma logā tiek norādītas eiro valūtā ar PVN.
  4. Pēc pirkuma apmaksas klientam e-pastā tiks nosūtīts paziņojums, par saņemto maksājumu kas apliecinās pirkuma faktu.
 10. Preču piegāde
  1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.
  2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.
  3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam, vadoties pēc piegādes termiņiem. Piegādes termiņš – līdz 5 (piecām) darba dienām. Piegādes termiņi netiek piemēroti tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, savukārt Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma kārtā preču piegāde var tikt aizkavēta no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildus termiņa laikā, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.2. punktā atrunātās tiesības – atteikties no preču vai pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas līguma.
  4. Piegādes cenas:
   1. Circle K un Virši-A degvielas uzpildes stacijās – Bezmaksas piegāde;
   2. Piegāde ar Omniva pašapkalpošanās sūtījumu termināļiem – Bezmaksas piegāde;
   3. Piegāde ar DPD pašapkalpošanās sūtījumu termināļiem – Bezmaksas piegāde;
   4. Piegādes maksa Latvijā ar DPD kurjerdienesta starpniecību ir 4.65 EUR vienam pasūtījumam
  5. Cenas var mainīties saskaņā ar spēkā esošo partneru priekšlikumiem.
  6. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
  7. Saņemot preci veikalā vai Circle K un Virši-A, Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli (vai nav bojāts ārējais iepakojums) un parakstīt faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu. Kad Pircējs paraksta faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī.
  8. Saņemot preci Omniva vai DPD pakomātā, Klients saņem īsziņu un e-pastu par preces gatavību saņemšanai konkrētajā pakomātā.
  9. Par preces saņemšanas pierādījumu kalpos saņemšanas akts vai e-pasta apstiprinājums, ka paciņa ir saņemta un izņemta no pakomāta.
  10. Sāņemot preci no kurjera, klients paraksta POD (Sūtījuma piegādes apliecinājumu), kas apliecina, ka klients ir saņēmis sūtījumu.
  11. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādā veidā ārēji bojāts), Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma pārkāpumu aktu. Ja Pircējs neizpilda šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības preču bojājumu dēļ, ja tādu bojājumu izveidošanās pamatojums nav rūpnīcas brāķis vai arī preču komplektācijas neatbilstība, ja šīs neatbilstības iespējams konstatēt, aplūkojot preces ārpusi.
  12. Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.
  13. Pircējiem, kas sūtījumus saņem Omniva un DPD pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt Cetras Zoles.
  14. Visu pārdodamo preču īpatnības tiek norādītas aprakstos, kas pievienoti pie katras preces. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var būt neatbilstoši patiesajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantojamo datora monitora īpatnību dēļ.
 11. Preču atgriešana
  1. Pārdoto preču trūkumi tiek likvidēti, nekvalitatīvas preces apmaināmas vai atgriežamas, vadoties pēc „Mazumtirdzniecības noteikumiem“, kuri apstiprināti ar Latvijas Republikas Valdības lēmumu.
  2. Ja Pircējs vēlas atgriezt preci (preces), vadoties pēc 11.1. punkta prasībām, Pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, kas tiek pievienots pirkumam.
  3. Atgriežot preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:
   1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, nesaplēstā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
   2. Pircējs Preci nedrīkst sabojāt;
   3. Prece nedrīkst būt lietota, tā nedrīkst būt zaudējusi savu ārēji vizuālo preces izskatu: nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargājošās plēves un tml. (šis punkts netiek piemērots, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
   4. Atgriežamajai precei jābūt tādas pašas komplektācijas, kādu Pircējs bija saņēmis;
   5. Atgriežot preci, obligāti jāiesniedz iegādes dokuments, garantijas talons (ja tas tika izdots) un jāaizpilda atgriešanas dokuments;
   6. Pārdevējam ir tiesības atteikties saņemt Pircēja atgriežamās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;
    1. Preču atgriešana tiek veikta Pircēja noteiktā veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas;
  4. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana un apmainīšana tiek veikta, vadoties pēc Civilkodeksa 6.228.10 panta 1. daļas;
  5. Par Pircēja saņemtajām, bet vēlāk atteiktajām precēm samaksātā nauda tiek pārskaitīta uz Pircēja norēķinu kontu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no preču atgriešanas dienas Pārdevējam, ja Pārdevējs ar Pircēju nevienojas par citādāku kārtību. Pārdevējs neuzņemas atbildību par neizpildītu vai aizkavēti izpildītu pārskaitījumu par atgriežamajām precēm, ja Pircējs kļūdaini iesniedzis atgriešanai nepieciešamos datus.
 12. Informācijas apmaiņa
  1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot viņa reģistrācijas formā sniegto e-pasta adresi, savukārt Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti interneta veikala Cetras Zoles vietnes sadaļā „KONTAKTI“.
 13. Atbildība
  1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā ir sniedzis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par šī iemesla dēļ radītajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja, lai tas kompensētu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.
  2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību, kas veikta piereģistrējoties interneta veikalā Cetras Zoles.
  3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu aizsardzību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, tas tiek uzskaitīts par Pircēju.
  4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem (lai arī tāda iespēja viņam tika sniegta).
  5. Ja rodas zaudējumi, atbildīgā puse kompensē otrajai pusei nodarītos zaudējumus Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
 14. Mārketinga līdzekļi, kurus piemēro Pārdevējs
  1. Pārdevējs var organizēt dažāda veida akcijas, mainīt nosacījumus vai atcelt tos.
  2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi (jaunumu avīzes).
  3. Pircējam, nevēloties saņemt viņam paredzētos piedāvājumus, ir jānorāda, lai tādi paziņojumi un (vai) piedāvājumi viņam netiktu sūtīti. Ja Pircējs nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga nolūkiem un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir obligāti, veicot Pircēja iesniegto pasūtījumu.
  4. Pārdevējs var izsniegt Pircējiem virtuālu naudas vienību (Kuponu), ar kuru par iegādātajām precēm varēs norēķināties tikai interneta veikalā.
  5. Gadījumā, ja Pircējs, iegādājoties preces, to pirkšanai izmanto Kuponus un izmanto šo Noteikumu 4.2. punktā paredzētās preču atgriešanas tiesības, iepērkoties izmantotā Kupona summa tiek atrēķināta no Pircējam atgriežamās summas par atgriežamo preci. Kuponi ir vienreizējas lietošanas, kad tie tiek izmantoti, tie netiek atgriezti. Preču atgriešanas gadījumā Kuponi netiek atgriezti Pircējam. Kuponi pret skaidru naudu netiek mainīti.
 15. Nobeiguma noteikumi
  1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  2. Šie Noteikumi un Pušu attiecības saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
  3. Visas domstarpības, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
  4. Puses ir atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi kavē neparedzētie apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai, tai skaitā:
   1. Ugunsgrēki, sprādzieni, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas katastrofas, kuras neļauj izpildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
   2. Negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
   3. Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.

APAVU KOPŠANA

Lai jaunie apavi kalpotu ilgāk un izskatītos labāk, ir jāievēro vienkārši noteikumi, kā apavus pareizi valkāt un kopt.
1) Apavu uzvilkšanai kājās izmantojiet apavu lāpstiņu.
Nekad neuzaujiet un nenoaujiet apavus, neatsienot šņores, neatsprādzējot siksniņu vai neatvelkot rāvējslēdzējus līdz galam.
2) Valkājiet apavus mērķim, kādam tie ir paredzēti:

 • Ar apaviem, kuriem ir plāna zole, izvairieties no ilgām pastaigām pa nelīdzenu, raupju virsmu, kā piemēram pa bruģi un asfaltu. Nekad šādos apavos nevajadzētu staigāt pa šķembām, lauku ceļu un mežu.
 • Nevalkājiet tos lietus laikā.
 • Apaviem ar plānu zoli ir nepieciešama papildus poliuretāna zole.
 • Apaviem, kuriem ir šūta zole un diegi ir redzami uz zoles virsmas, laicīgi jāuzliek profilaktiskā puszole, lai diegi nenodiltu.
 •  Augstpapēžu apavos izvairieties no vietām, kur ir šauras, dziļas spraugas, piemēram, kājslauķu režģiem un bruģa. Šādos apavos nevadiet automašīnu.
 • Nevalkājiet apavus tiem neparedzētajā sezonā un neizmantojiet tos fiziskām aktivitātēm, piemēram, regulārai skriešanai, futbolam utt., ja vien tie tam nav paredzēti.
 • Lai apavi lietainā laikā nelaistu cauri mitrumu, pirms valkāšanas apstrādājiet tos ar speciālu šim nolūkam paredzētu aizsarglīdzekli. Arī krāsainus apavus jāapstrādā ar aizsarglīdzekli, lai novērstu mitruma iedarbību uz ādu un apavu krāsu.

3) Nepakļaujiet apavus mitruma iedarbībai.

 • Ļaujiet apaviem pilnībā izžūt un sekojiet līdzi tam, lai žāvēšanas temperatūra nepārsniegtu istabas temperatūru, tātad nežāvējiet tos uz apkures radiatoriem vai citām sildierīcēm.
 • Izņemamo iekšzoli un oderi žāvējiet atsevišķi.
 • Žāvējot apavus ieteicams izmantot speciālus apavu formu fiksējošus ieliktņus vai cieši piebāzt ar avīzēm.

4) Apavi ir pareizi jākopj un jāuzglabā, kamēr tos nevalkāsiet.

 • Pirms nolikt apavus glabāšanai, notīriet tos, izžāvējiet un ieziediet ar atbilstošu krēmu.
 • Glabājot apavus, nelieciet uz tiem smagumus.
 • Glabāšanas laikā atstājiet apavos speciālos ieliktņus vai sausu, cieši piebāztu papīru.
 • Nekopiet apavus ar tīrīšanas līdzekļiem, kas tiem nav paredzēti. Katram ādas tipam izmantot tikai tam paredzētos kopšanas līdzekļus.
 • Porolona švammītes, kas piesātinātas ar silikonu vai glicerīnu, ir domātas tikai īslaicīga spīduma iegūšanai. Tās nav domātas ikdienas lietošanai, jo, ilgstoši lietojot, var sausināt apavu ādu.
 • Laicīgi labojiet nodilušās pazoles un papēžus, atjaunojiet noberzto krāsojumu, nomainiet papēžu pasitņus, izņemamās iekšzoles, auklas un citas nomaināmās detaļas.
 • Apavu labošanu vēlams uzticēt tikai speciālistam.

5) Apavus no zamšādas un velūra tīrīt tikai ar speciālu birsti, izmantot tikai tiem piemērotus līdzekļus krāsas atjaunošanai.
6) Apavus no gludās ādas tīrīt ar birsti vai lupatiņu, izmantot apavu krēmus, kuri baro ādu, atsvaidzina krāsu un impregnē.
7) Lakādas apavus nav ieteicam nēsāt ļoti aukstā laikā, jo lakāda nepanes lielas temperatūras svārstības. Tā apavus var ļoti ātri sabojāt.
8) Apavi no sintētiskiem materiāliem un tekstilmateriāliem pirms valkāšanas jāapstrādā ar impregnēšanas līdzekli. Traipu tīrīšanai lietojiet speciālos līdzekļus vai mitru lupatiņu.
Apavi jātīra regulāri un tiklīdz pārnāk mājās, nevis slapji un netīri jāatstāj priekšnamā. Ja tie ir samirkuši, jāžāvē istabas temperatūrā, nevis uz radiatoriem vai citām sildierīcēm.

9) Ikdienas minimums
Ideālā variantā vajadzētu būt diviem pāriem rudens un diviem pāriem ziemas zābaku, kā arī vismaz tikpat pāriem kurpju pārējiem gadalaikiem, lai tos ik pārdienas varētu mainīt. Apavus nedrīkst nepārtraukti un ilgstoši pakļaut mitruma iedarbībai, īpaši sviedriem. Pirms atkal velk kājās, tiem jāļauj pilnīgi izžūt. Tā iespējams paildzināt zābaku un kurpju kalpošanas laiku un saglabāt to sākotnējo izskatu.

10) Citām vajadzībām
Lakāda izskatās efektīgi, bet uz tās diemžēl redzams katrs niecīgākais skrāpējums, pirkstu nospiedumi, zūd arī spīdums. Lai to novērstu, lieto lakādu kopjošo aerosolu. Ja apavi ilgi nav valkāti vai arī iegādātie mazliet par ciešiem, var izmantot ādas izpletēju (piemēram, zīmola “Barth” ražojumu). To izsmidzina apavu iekšpusē un zābakus vai kurpes uzreiz velk kājās. Šī kopšanas līdzekļa ietekmē āda kļūst mīkstāka, mazliet padodas.

Ja kurpju iekšzole ir no dabīgās ādas un krāsota ar dabīgajām krāsvielām, tā mitruma un siltuma iedarbībā dažkārt krāso zeķes un pēdas (sintētiskā iekšzole to nedara). Lai to novērstu, apavus apstrādā ar speciālu aerosolu.

Nelielas skrambiņas ādas apaviem var novērst, izmantojot ādas retušētāju. Tie pieejami dažādos toņos, arī bezkrāsaini. Ja bojājums ir lielāks vai arī apavu tonis zaudējis intensitāti, šo defektu var novērst ar ādas krāsu, ko uzsmidzina no aerosola. Ir gādāts arī par baltiem ādas apaviem – tiem ražo apavu krēmu ar balinošu efektu.

Lai novērstu nepatīkamo aromātu, kāds rodas, ja kājas pastiprināti svīst vai arī valkātājs cieš no sēnīšu slimības, apavu kopšanas līdzekļu arsenālā jābūt arī mitrumu uzsūcošām iekšzolītēm, dezodorantiem un antiperspirantiem. Smidzina apavu iekšpusē, arī uz zeķēm un kājām.

Izvēloties piemērotus kopšanas līdzekļus un tos pareizi lietojot, apavi vēl ilgu laiku izskatās kā nesen pirkti, tie ir daudz izturīgāki pret mitrumu un dubļiem, un valkāšanas laiks kļūst maksimāli ilgāks.

KONTAKTI

Klientu apkalpošana: